Header

Jumat, 19 September 2014

Ternyata Bapak dan Anaknya Tersebut Dalam Al Qur'an Dengan Jumlah Yang Sama


Daud Alaihi Salam dan Sulaiman AS, keluarga yaitu Daud Alihi Salam sebagai bapak dan Sulaiman Alihi Salam sebagai anaknya ternyata namanya tersebut  jumlahnya sama dalam Al qur'an.

Dibawah ini 16 ayat-ayat yang menyebut Sulaiman


1. Sulaiman bukan ahli sihir

  102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (QS. Al-Baqoroh (2) : 102)

2. Sulaiman keturunan Nuh

 163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (QS. An-Nisa (4) : 163)

3. Sulaiman keturunan Nuh

  084. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya`qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, (QS. Al-anam (6) : 84)

4. Sulaiman keturunan Daud

  078. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, (QS. Al-Anbiya (21) : 78)

5.      Sulaiman menerima hikmah
  079. maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya. (QS. Al-Anbiya (21) : 79)

6. Sulaiman menundukan angin

 081. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anbiya (21) : 81)

7. Sulaiman meneriam Ilmu
  015. Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambaNya yang beriman". (QS. An-Naml (27) : 15)

8. Sulaiman mewarisi Daud

 016. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS. An-Naml (27) : 16)

9. Sulaiman menghimpun Jin, Manusia dan Burung
 017. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). (QS. An-Naml (27) : 17)

10. Sulaiman berbicara dengan semut

 018. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari";(QS. An-Naml (27) : 18)

11.  Surat dari Sulaiman

 030. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. An-Naml (27) : 30)

12. Sulaiman tidak tergiur harta

036. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. (QS. An-Naml (27) : 36)

13.  Istana Sulaiman dari Kaca

 044. Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".(QS. An-Naml (27) : 44)

14. Sulaiman dan angin

 012. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. (QS. Saba (34): 12)

15.  Sulaiman putra Daud

  030. Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat ta`at (kepada Tuhannya). (QS. Shaad (38) : 30)

16. Sulaiman diuji

 034. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat. (QS. Shaad (38) : 34)

Baca juga :

Senin, 08 September 2014

Ibrahim dan Hamba Kekasih Allah


Ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebut kata Ibrahim (إِبْرَاهِيمَ) 

1. Ibrahim dijadikan Imam bagi seluruh manusia dengan lulus melakukan ujian dari Tuhannya

 124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah (2) 124)

2. Magam Ibrahim sebagai legenda tempat ibadah dunia

  125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i`tikaaf, yang ruku` dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah (2) : 125)

3. Do’a Ibrahim untuk negerinya “aman dan da berkati rezeki penduduknya dengan buah-buahan 


  126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo`a: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al-Baqarah (2) : 126)

4. Ibrahim dan Ismail membangun baetullah

  127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah (2) : 127)

5. Ibrahim orang yang Saleh

  130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Al-Baqarah (2) : 130)

6. Islam sebagai agama Ibrahim dan Ya’qub

  132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya`qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (QS. Al-Baqarah (2) : 132)

7. Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishaq serta Ya’qub

  133. Adakah kamu hadir ketika Ya`qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah (2) : 133)

8. Agama Ibrahim adalah agama lurus dan bukan musyrik

  135. Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik". (QS. Al-Baqarah (2) :135)

9. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya serta Musa dan Isa mempunyai keimanan yang sama

  136. Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS. Al-Baqarah (2) : 136)

10.  Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya’qub bukan beragama Yahudi, Nasrani

140. ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2) : 140)

11. Tuhan Ibrahim yang menghidupkan dan mematikan

  258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah (2) : 258)

12. Ibrahim dan mu’jizatnya


  260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)". Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2) : 260)

13. Keluarga Ibrahim, Adam, Nuh dan keluarga Imran melebihi segala umat

  033. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga `Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (QS. Ali-Imran (3) : 33)

14. Ahli Kitab berbantah-bantah padahal Taurat dan Injil turun setelah Ibrahim

  065. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? (QS. Ali-Imran (3) : 65)

15. Ibrahim bukan seorang Yahudi atau Nasrani tetapi beragama Muslim yang lurus dan bukan musyrik

  067. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik." (QS. Ali-Imran (3) : 67)

16. Pengikut Ibrahim adalah Muhammad SAW

  068. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman. (QS. Ali-Imran (3) : 68)

17. Ibrahim, Ismail, Ishak dan Ya’qub serta Musa dan Isa mempunyai keimanan yang sama yaitu berpasrah diri kepa Allah SWT

  084. Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri." (QS. Ali-Imran (3) : 84)

18. Ibrahim dan Agama yang lurus dan tidak musyrik

  095. Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. (QS. Ali-Imran (3) : 95)

19. Maqam Ibrahim dan Baetullah tempat yang aman

  097. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali-Imran (3) : 97)

20. Keluarga Ibrahim mendapat kitab dan hikmah

  054. ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (QS. An-Nisaa (4) : 54)

21. Ibrahim hamba kesayangan Allah SWT

  125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. (QS. An-Nisaa ( 3) : 125) 

22. Ibrahim menerima wahyu dan keluarganya Ismail, Ishak, Ya’qub dan keluarga Nuh dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman

  163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (QS. An-Nisaa (4) : 163)

23. Dialog antara Ibrahim dan bapaknya Azar tentang kesesatan bapaknya

  074. Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata". (QS. Al-Anam (6) : 74)

24. Ibrahim dan keyakinannya

  075. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. (QS. Al-Anam (6) : 75)

25. Ibrahim dan ketinggian derajatnya

  083. Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anam (6) : 83)

26. Ibrahim dan agama yang lurus

  161. Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Al-anam (6)  : 161)

27. Kaum Ibrahim, Kaum Nuh yang telah binasa

  070. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, `Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata; maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. At-Taubah (9) : 70)

28. Ibrahim berlepas diri dari perbuatan bapaknya yg menjadi  musuh Allah SWT

  114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (QS. At-Taubah (9) : 114)

29. Ibrahim dan Ucapan Salam dari para malaikat utusan Allah SWT

  069. Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Salaman" (Selamat). Ibrahim menjawab: "Salamun" (Selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. (QS. Huud (11) :69)

30. Ibrahim dan rasa takut 

  074. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth. (QS. Huud (11) : 74)

31. Ibrahim seorang penyantun dan pengiba

  075. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. (QS. Huud (11) : 75)

32. Ibrahim dan dikabarkan akan azab

  076. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. (QS. Huud (11) 76)

33. Ibrahim dan Ishak menerima ni’mat

  006. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta`bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni`mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya`qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni`mat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Yusuf (12) : 6)

34. Ibrahim, Ishak dan Ya’qub kesamaan dalam beragama

  038. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya`qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri (Nya). (QS. Yusuf (12) : 38)

35. Doa Ibrahim negeri yang aman dan menjauhkan keturunannya dari menyembah berhala

  035. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. (QS. Ibrahim (14) : 35)

36. Kabarkanlah Tamu-tamu Ibrahim

 051. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. (QS. Al-Hijr (15) : 51)


37. Ibrahim, Imam dan contoh teladan

  120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan), (An-Nahl (16) : 120)

38. Ibrahim dan agama hanif

  123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. An-Nahl (16) : 123)

39. Kisah Ibrahim sebagai  Nabi

  041. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. (QS. Maryam (19) : 41)

40. Ibrahim dan bapaknya yang marah atas agama Ibrahim

  046. Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". (QS. Maryam (19) : 46)

41. Keturunan Ibrahim, Adam, Nuh dan Israil diberi ni’mat

  058. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni`mat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (QS. Maryam (19) : 58)

42. Ibrahim dianugerahkan hidayah sebelum Musa dan Isa

  051. Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan) nya. (QS. Al-Anbiyaa (21) : 51)

43. Ibrahim seorang pemuda yang menentang berhala

  060. Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim". (QS. Al-Anbiyaa (21) : 60)

44. Ibrahim dituduh makar

  062. Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?" (QS. Al-Anbiyaa (21) : 62)

45. Ibrahim dan mujizat dinginnya api

  069. Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim". (QS. Al-Anbiya (21) : 69)

46. Ibrahim dan tempat baetullah

  026. Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku` dan sujud. (QS. Al-Hajj (22) : 26)

47. Ibrahim dan kaum luth

  043. dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, (QS. Al-Hajj (22) : 43)

48. Ibrahim dan agamanya yang muslim

  078. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. Al-Hajj (22) : 78)

49. Ceritakan kisah Ibrahim

  069. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. (QS. Asy-Syuara (26) : 69)

50. Ibrahim dan seruannya

  016. Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Ankabuut (29) : 16)

51. Tamu Ibrahim (malaikat) yang akan menghancurkan suatu negeri

  031. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Ankabuut (29) : 31)

52. Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh serta perjanjian teguh

  007. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, (QS. Al-Ahzaab (33) : 7)

53. Ibrahim adalah golongan Nuh

  083. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh). (QS. Ash-Shafaat (37) : 83)

54. Ibrahim panggilannya

  104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, (QS. Ash-Shafaat (37) : 104)

55. Ibrahim dan limpahan kesejahteraan

  109. (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". (QS. Ash-Shafaat (37) : 109)

56. Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub dan ilmu yang tinggi

  045. Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya`qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. (QS. Shad (38) : 45)

57. Ibrahim, Isa, Musa dan Nuh dan agama syariat

  013. Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. Asy-Syura (42) : 13)

58. Ibrahim dan lepas dari tangung jawab bapaknya dan kamunya

  026. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, (QS. Azhuruf (43) : 57)

59. Cerita tentang tamu Ibrahim

  024. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (QS. Adzariyaat (51) : 24)

60. Ibrahim dan lembaran-lembaran

  037. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?, (QS. An-Najm (53) : 59)


61. Keturunan Ibrahim dan Nuh menjadi nabi dan ahli kitab

026. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik. (QS. Al-Hadiid (57) : 26)

62. Ibrahim dan suri tauladan

  004. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali, (QS. Al-Mumtahana (60) : 4)

63. Kitab Ibrahim dan Musa

  019. (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (QS. Al-A’la (87) : 62)

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut nama Nuh

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut nama Daud

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut nama SulaimanSabtu, 30 Agustus 2014

Ternyata Nuh Alaihi Salam Dan kaumnya Mempunyai Tubuh dan Perawakan Lebih Kecil dan Lemah dari Kebanyakan Orang Arab (Perbandingan Orang Asia dan Timur Tengah)


Nuh Alaihi Salam Utusan Allah Yang tersebut dalam 43 Ayat dalam Al qur'an

1. Nuh, Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dilebihkan dari segala umat

 033. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga `Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (QS. Ali-Imran (3) : 33)

2. Dua Keluarga Tokoh Dunia yaitu Nuh beserta anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman serta Daud yang diberi  Zabur dan Keluarga Ibrahim beserta keturunannya yaitu Ismail, Ishak dan Ya’kub

 163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (QS. An-Nisa (4) : 163)

3. Nuh mendapat petunjuk dan keturunannya Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun, begitu juga keturunan Ibrahim Ishak dan Ya’qub

084. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya`qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, (QS. Al-An’aam (6) : 84)

4. Nuh tokoh centris diutus untuk kaumnya menuju Ketauhidan

  059. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). (QS. Al-A’raaf (7) : 59)

5. Kaum Nuh berperawakan lebih lemah dan kecil dari pada masyarakat  Arab pada waktu itu

069. Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada Kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-A’raf (7) : 69)

6. Dua Tokoh penting yaitu kaum Nuh dan kaum Ibrahim mereka kedatangan para rasul

 070. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, `Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata; maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. At-Taubah (9) : 70)

7. Berita tentang Nuh yang menyerukan ketauhidan dengan keberanian

 071. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. (QS. Yunus (10) : 71)

8. Nuh diutus untuk pemberi peringatan

025. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata): "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, (QS. Huud (11) : 25)

9. Nuh dibantah oleh kaumnya dan meminta didatangkan azab

 032. Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS. Huud (11) : 32)


10. Nuh diberitau ada kaumnya yang beriman dan kebanyakan tidak

 036. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Huud (11) : 36)

11. Nuh dan bahtera (kapal) serta kasih sayang kepada anaknya

 042. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." (QS. Huud (11) : 42)

12. Nuh dan keluarganya

 045. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya." (QS. Huud (11) : 45)

13. Nuh dan keluarga yang tidak diselamatkan

 046. Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." (QS. Huud (11) : 46)


14. Keberkahan buat Nuh dan umatnya yang diberi kesenangan

 048. Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mu'min) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami." (QS. Huud (11) : 48)

15. Kaum Nuh, atau kaum Huud atau kaum Shaleh,  dan Luth yang dekat dengan jazirah arab ditimpa azab

 089. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Huud atau kaum Shaleh, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu. (QS. Huud (11) : 89)

16. Berita tentang Kaum Nuh, Ad dan Tsamud, hanya Allah Yang Maha Tau

 009. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, `Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian) dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya". (QS. Ibrahim (14) : 9)

17. Kaum Nuh yang bersyukur

 003. (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur. (QS. Al-Israa’ (17) : 3)

18. Kaum sesudah Nuh dibinasakan

 017. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Israa’ : 17)

19. Keturunan Adam dari para nabi, kaum Nuh, keturunan Ibrahim dan Israil diberi ni’mat

058. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni`mat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (QS. Maryam (19) : 58)

20. Doa Nuh dikabulkan, dan pengikutnya diselamatkan

 076. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdo`a, dan Kami memperkenankan do`anya, lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. (Al-Anbiyaa (21) : 76)

21. Kaum Nuh, Aad dan Tsamud juga mendustakan

Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, `Aad dan Tsamud. (QS. Al-Hajj (22) : 42)

22. Nuh diutus untuk kaumnya

 023. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (QS. Al-Mu’minun (23) : 23)

23. Kaum Nuh ditenggelamkan karena mereka berbuat dholim

 037. Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih; (QS. Al-Furqaan (25) : 37)

24. Kaum Nuh pendusta

 105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. (QS. Asyuara (26) : 105)

25. Nuh dan saudaranya.
 106. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? (QS. Asyuara (26) : 106)

26. Nuh diancam kaumnya

 116. Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam". (QS. As-Syuara (26) : 116)

27. Nuh berumur 1000 tahun dikurangi 50 puluh tahun

 014. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
(QS. Alankabuut (29) : 14)

28. Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa

 007. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, (QS. Al-Ahzab (33) : 7)

29. Nuh dan seruannya   075. Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami). (QS. Ash-Shafaat (37) : 75)

30. Nuh dan kesejahteraan seluruh alam

  079. "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam". (QS. Ash-shaffaat (37) : 79)

31. Kaum Nuh, Aad dan Firaun 

   012. Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, `Aad, Fir`aun yang mempunyai tentara yang banyak, (QS. Shaad (38) : 12)

32. Kaum Nuh dan mendustakan para rasul

005. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan (rasul) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; karena itu Aku azab mereka. Maka betapa (pedihnya) azab-Ku? (QS. Ghafir (40) : 5)

33. Kaum Nuh, Aad dan Tsamud

 031. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, `Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. (QS. Ghafir (40) : 31)

34. Nuh dan wasiat agama

 013. Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. Asy-Syuura (42) : 13)

35. Kaum Nuh, Rass dan Tsamud

 012. Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud, (QS. Qaaf (50) : 12)

36. Kaum Nuh dibinasakan karena fasik

 046. dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. (QS. Adz-Dzaariyat (51) : 46)

37. Kaum Nuh paling Zalim dan Durhaka

 052. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, (QS. An-Najm (53) : 52)

38. Nuh dianggap gila

009. Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman". (Al-Qomar (54) : 9)

39. Keturunan Nuh dan Ibrahim menjadi Nabi dan ahli kitab

026. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik. (QS. Al-Hadid : 26)

40. Istri Nuh termasuk yang ingkar

010. Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)". (QS. At-Tahriim (66) : 10)

41. Nuh diutus memberi peringatan atas kaumnya

001. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih". (QS. Nuh (71) : 1)

42. Nuh berdoa kaumnya yang durhaka karena kebanggaan atas harta dan anaknya

 021. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, (QS. Nuh (71) : 21)

43. Nuh berdoa atas kaumnya yang ingkar.

 026. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. (QS. Nuh (71) : 26)


SURAT NUH (71)

Berbicara hujan, kebun-kebun dan sungai-sungai

1. Nuh memohon minta hujan

 011. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, (QS. Nuh (71) : 11)

2. Dengan hujan menyuburkan kebun-kebun dan mengairi sungai-sungai

 012. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai. (QS. Nuh (71) : 12)

Senin, 25 Agustus 2014

Ternyata Tidak Ada Satupun Ayat Al qur’an Menyebut Zabur (الزَّبُورِ) dengan Al Quran (الْقُرْآنُ) Bersamaan

3 KITAB DITURUNKAN DI NEGERI-NEGERI INI

AL QUR'AN DITURUNKAN DI NEGERI INI
INJIIL DITURUNKAN DI NEGERI INI
TAURAT DITURUNKAN DI NEGERI INI
DI NEGERI MANA ZABUR DITURUNKAN ?

Kata Al-Qur’an  (الْقُرْآنُ) dalam ayat-ayat Al Qur’an

1. Al-Qur’an diturunkan pada bulan Ramadhan

185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqoroh (2) : 185)

2.  Al-Qur’an adalah kitab dari Allah SWT

082. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa (4) : 2)

3. Al-Qur’an adalah jawaban dari masalah pada masanya

  101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah mema`afkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Maidah (5) : 101)

4. Al-Qur’an adalah pemberi peringatan

019. Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)". (QS. Al-Anam (6) : 19)

5. Al-Qur’an pemberi rahmat

 204. Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Araf (7) : 204)

6. Al-Qur’an disebut bebarengan dengan Taurat dan Injil

 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah (9) : 111)

7. Al-Qur’an membenarkan kitab sebelumnya

037. Tidaklah mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. (QS. Yunus (10) 37)

8. Al-Qur’an memberi kisah-kisah sebelumnya yang belum diketahui

 003. Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (QS. Yusuf (12) : 3)

9. Al-Qur’an kitab yang agung

 087. Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung. (QS. Al-Hijr (15) : 87)

10. Al-Qur’an dijadikan kitab terbagi-bagi

  091. (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi. (QS. Al-Hijr (15) : 91)

11. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 098. Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (QS. An-Nahl (16) : 98)

12. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

009. Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (QS. Al-Iraa’ (17) : 9)

13.  Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 041. Dan sesungguhnya dalam Al Qur'an ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan-peringatan), agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). (QS. Al-Israa’ (17) : 41)

14.  Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 045. Dan apabila kamu membaca Al Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup.  (QS. Al-Israa’ (17) : 45)

15. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 046. dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. (QS. Al-Israa’ (17) : 46)

16.  Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 060. Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia". Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Qur'an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. (QS. Al-Israa’ (17) : 60)


17.  Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

082. Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. Al-Israa’ (17) : 82)

18. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 088. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (QS. Al-Israa’ (17) : 18)

19.  Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 089. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari (nya).  (QS. Al-Israa’ (17) : 89)

20. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

054. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. (QS. Al-Kahfi (18) : 54)

21. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

002. Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah; (QS. Thaaha (20) : 2)

22. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 114. Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS. Thaaha (20) : 114)

23. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

030. Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan". (QS. Al-Furqon (20) : 25)

24. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

032. Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar). (QS. Al-Furqon (25) : 32)

25. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 001. Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan, (An-Naml (27) : 1)

26. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

006. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Naml (27) : 6)

27. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 076. Sesungguhnya Al Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israil sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang mereka berselisih tentangnya. (QS. An-Naml (27) : 76)

28. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 092. Dan supaya aku membacakan Al Qur'an (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan". (QS. An-Naml (27) : 92)

29. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 085. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata". (QS. Al-Qhashash (28) : 85)

30. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 058. Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka". (QS. Ar-Ruum (30) : 58)

31. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

031. Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". (QS. Saba’ (34) : 31)

32. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 002. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, (QS. Yaa Siin (36) : 2)

33. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 001. Shaad, demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan. (QS. Shaad (38) : 1)

34. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 027. Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (Az-Zumar (39) : 27)

35. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 026. Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka). (QS. Fushshilat (41) : 26)

36. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

031. Dan mereka berkata: "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini? (Az-Zuhruf (43) : 31)

37. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

029. Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. (QS. Al-Ahkaaf (46) : 29)

38. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

024. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an ataukah hati mereka terkunci? (QS. Muhammad (47) : 24)

39. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 001. Qaaf. Demi Al Qur'an yang sangat mulia. (QS. Qaaf (50) : 1)

40. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 045. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku. (QS. Qaaf (50) : 45)

41. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 017. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?(QS. Al-Qamar (54) : 17)

42. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 022. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. Al-Qamar (54) : 22)

43. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

  002. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, (QS. Yaa Siin (36) : 2)

44. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat


 032. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (QS. Al-Qamar (54) : 32)

45. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 021. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. (QS. Al-Hasyr (59) : 21)

46. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 004. atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan. (QS. Al-Muzzammil (73) : 4)

47. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 020. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil (73) : 20)

48. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 023. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. (QS. Al-Insaan (76) : 23)

49. Al-Qur’an disebut sendiri dalam satu ayat

 021. Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, (Al-Insyiqaq (84) 21)

Baca juga :
1. Kata Zabur (الزَّبُورِ) Dalam Al-Qur'an

2. Kata Taurat (التَّوْرَاةَ) Dalam Al-Qur'an

3. Kata Injil (الإِنجِيل) Dalam Al-Qur'an


Jumat, 15 Agustus 2014

Ternyata Zabur Berbeda Dengan Kitab Lainnya Disebut Bersamaan Dengan Injil

3 (tiga) Kitab
AL QUR'AN
INJIL
TAURAT


TAURAT DI BUKIT SINAI
INJIL DI YERUSSALEM

AL QUR'AN DI MADINAH DAN MAKKAH

 Injil dalam Ayat-ayat Al-Qur’an

1. Taurat dan Injil turun sebelum Al-Qur’an dan disebut bebarengan dalam satu ayat

003. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 3)

2. Al-Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil disebut bebarengan

048. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 48)

3. Taurat, Injil dan Al-Qur’an turun sesudah Ibrahim AS

065. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? (QS. Ali-Imran (3) : 65)

4. Injil turun sesudah Taurat

046. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan `Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Maidah (5) : 46)

5. Injil disebut sendiri

047. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah (5) : 47)

6. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut bebarengan dalam satu ayat

066. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah (5) : 66)

7. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut bebarengan dalam satu ayat

068. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. (QS. Al-Maidah (5) : 68)

8. Taurat dan Injil disebut bebarengan dalam satu ayat

110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai `Isa putra Maryam, ingatlah ni`mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." (QS. Al-Maidah (5) : 110)

Isa Putra Maryam diajarkan menulis, hikmah, Taurat dan Injil

9. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut bebarengan dalam satu ayat

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Araaf (7) : 157)

Muhammmad tertulis dalam Taurat dan Injil

10. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut bebarengan dalam satu ayat

111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah (9) : 111)

11. Taurat dan Injil bebarengan disebut dalam satu ayat

 029. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Fath (48) : 29)

12. Injil diberikan kepada Isa Putra Maryam 

027. Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. (QS. Al-Hadid (57) : 27)Injil sering disebut bebarengan dengan Taurat dan Al-Qur’an, Zabur tidak ?
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2014/08/ayat-ayat-yang-menyebut-taurat.html

Muhammad tertulis dalam Taurat dan Al-Qur’an tetapi Zabur tidak ?
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2014/08/adakah-ayat-ayat-yang-mengungkap-zabur.html

Zabur kitab yang diberikan kepada Daud AS ?
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2011/04/tidak-ada-ayat-yg-menyebutkan-daud-as.html

Siapa yang memanipulasi sejarah Daud AS, seakan akan bercokol di daratan Timur Tengah terutama Palestina sebagai Founding Father Empirium Yahudi ?
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2011/01/kesalahan-teks-sejarah-sulaiman-as.html

Kepentingan Siapa tujuan memanipulasi sejarah Daud AS ?
Tujuan Politik, mengaburkan sejarah ? atau tujuan tertentu ?
(wallahu’alam bhisowab)

Kamis, 14 Agustus 2014

Ternyata Taurat Sama Dengan Injil dan Al Qur’an Tidak Pernah Disebut Bersamaan Dengan ZaburAyat-Ayat Yang Menyebut Taurat Dan Tidak Ada Satupun Ayat Menyebut  Zabur Bersamaan

1. Taurat  turun sebelum Al-Qur’an

 003. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 3)

Al-Qur’an membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injiil, kenapa Zabur tidak disebut ?


2. Al-Qur’an, Al Hikmah, Taurat dan Injil diajarkan

048. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 48)

Dalam ayat ini Zabur tidak disebut3. Taurat sebelum Al-Qur’an diturunkan050. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan ta`atlah kepadaku. (QS. Ali-Imran (3) : 50)

Taurat disebut sebagai kitab sebelum Al-Qur’an tetapi Zabur tidak disebut

4. Taurat diturunkan sesudah  Ibrahim


065. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? (QS. Ali-Imran (3) : 65)

Kitab-kitab diturunkan sesudah Ibrahim yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur’an, Apakah Zabur diturunkan sebelum Ibrahim ?

5. Taurat sebelum Al-Qur’an diturunkan

093. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya`qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar".(QS. Ali-Imran (3) : 93)

Sebelum Taurat diturunkan kepada Bani Israel ada larangan makanan yg diharamkan


6. Taurat dan perkara orang Yahudi

044. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah (5) : 44)

Taurat kitab petunjuk untuk orang-orang Yahudi

7. Taurat diturunkan sebelum Isa putera Maryam

046. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan `Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Maidah (5) : 46)

Disebut Taurat turun sebelum Injil, kenapa Zabur tidak disebut ?

8. Taurat, Injil dan Al-Qur’an ditulis dalam satu ayat

066. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah (5) : 66)

Mereka akan mengikuti kitab-kitab yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur’an, kenapa Kitab Zabur tidak disebut ?

9. Taurat, Injiil dan Al-Qur’an ditulis dalam satu ayat

 068. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. (QS. Al-Maidah (5) : 66)

Menegakan agama dengan menegakan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur’an, kenapa Zabur kitab tdak disebut ?

10. Taurat dan Injiil menulis seorang Nabi yang ummi

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A’raaf  (7) : 66)

Rasul, Nabi yang ummi disebut dalam Taurat dan Injil, Zabur kitab yang tidak disebut ?

11. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut dalam satu ayat secara bersamaan


111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah (9) : 111)

Allah berjanji dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an kenapa Zabur kitab yang tidak disebut ?

12. Taurat, Injiil disebut dalam satu ayat secara bersama

 029. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Fath (48) : 29)

13. Taurat turun sebelum Isa putra Maryam

006. Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (QS. Ash-Shaaf (61): 6)

14. Taurat sebagi kitab petunjuk

 005. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (QS. Al-Jumuah (62) : 5)

(di bawah ini ayat-ayat yang menyebut Zabur)
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2014/08/adakah-ayat-ayat-yang-mengungkap-zabur.html