Ternyata Taurat Sama Dengan Injil dan Al Qur’an Tidak Pernah Disebut Bersamaan Dengan ZaburAyat-Ayat Yang Menyebut Taurat Dan Tidak Ada Satupun Ayat Menyebut  Zabur Bersamaan

1. Taurat  turun sebelum Al-Qur’an

 003. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 3)

Al-Qur’an membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injiil, kenapa Zabur tidak disebut ?


2. Al-Qur’an, Al Hikmah, Taurat dan Injil diajarkan

048. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran (3) : 48)

Dalam ayat ini Zabur tidak disebut3. Taurat sebelum Al-Qur’an diturunkan050. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan ta`atlah kepadaku. (QS. Ali-Imran (3) : 50)

Taurat disebut sebagai kitab sebelum Al-Qur’an tetapi Zabur tidak disebut

4. Taurat diturunkan sesudah  Ibrahim


065. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? (QS. Ali-Imran (3) : 65)

Kitab-kitab diturunkan sesudah Ibrahim yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur’an, Apakah Zabur diturunkan sebelum Ibrahim ?

5. Taurat sebelum Al-Qur’an diturunkan

093. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya`qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar".(QS. Ali-Imran (3) : 93)

Sebelum Taurat diturunkan kepada Bani Israel ada larangan makanan yg diharamkan


6. Taurat dan perkara orang Yahudi

044. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah (5) : 44)

Taurat kitab petunjuk untuk orang-orang Yahudi

7. Taurat diturunkan sebelum Isa putera Maryam

046. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan `Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Maidah (5) : 46)

Disebut Taurat turun sebelum Injil, kenapa Zabur tidak disebut ?

8. Taurat, Injil dan Al-Qur’an ditulis dalam satu ayat

066. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah (5) : 66)

Mereka akan mengikuti kitab-kitab yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur’an, kenapa Kitab Zabur tidak disebut ?

9. Taurat, Injiil dan Al-Qur’an ditulis dalam satu ayat

 068. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. (QS. Al-Maidah (5) : 66)

Menegakan agama dengan menegakan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur’an, kenapa Zabur kitab tdak disebut ?

10. Taurat dan Injiil menulis seorang Nabi yang ummi

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A’raaf  (7) : 66)

Rasul, Nabi yang ummi disebut dalam Taurat dan Injil, Zabur kitab yang tidak disebut ?

11. Taurat, Injil dan Al-Qur’an disebut dalam satu ayat secara bersamaan


111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah (9) : 111)

Allah berjanji dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an kenapa Zabur kitab yang tidak disebut ?

12. Taurat, Injiil disebut dalam satu ayat secara bersama

 029. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Fath (48) : 29)

13. Taurat turun sebelum Isa putra Maryam

006. Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (QS. Ash-Shaaf (61): 6)

14. Taurat sebagi kitab petunjuk

 005. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (QS. Al-Jumuah (62) : 5)

(di bawah ini ayat-ayat yang menyebut Zabur)
http://kalimatunsawa.blogspot.com/2014/08/adakah-ayat-ayat-yang-mengungkap-zabur.html

Komentar

Anonim mengatakan…
Dalam Islam Zabur lebih kepada kitab yang berisi pujian untuk memuliakan Allah yang digunakan untuk beribadah. Tidak ada hukum, aturan atau perintah di sana. Kitab Taurat, Injil dan Al-Quran adalah Kitab pedoman.

Populer

LAPORAN KEGIATAN KOWANTARA TAHUN 2020

Terungkap Ternyata Pakaian Ihkram Cuma Beda Warna dengan Pakaian Biksu

Ternyata Alquran Juga Memaktubkan Tentang Banjir

Terungkap Ternyata Manusia Purba Asia Pernah Menjajah Eropa.

Ternyata Lokasi Masjid Al Aqsha Dimesterikan